Referat fra generalforsamling i Martins Minde d. 08-02-2014

Formanden bød velkommen til forsamlingen, også en velkomst til Henning Kaas fra
kredsen (der var mødt 42 hvoraf 36 havde stemmere)

Der blev holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer der var afgået ved døden i 2013

Dagsorden

 1. Valg af dirigent Anne fra have 270 blev valgt
 2. Valg af stemmeudvalg Kurt have 8 og Lars have 21 og Betina have 51
 3. Formanden fremlagde en fyldestgørende beretning til forsamlingen, der efter blev
  beretningen lagt frem til debat, den blev godkendt uden bemærkninger
 4. Regnskabet, der blev udleveret et nyt regnskab da der var en sammenlægningsfejl i
  det udsendte, der blev spurgt til hvorfor at el udgifterne var store samt hvad
  hvad posten kontorhold indeholder, formanden forklarede at der var tyveri af el
  fra festudvalget møderum, efterfølgende er personen blevet bortvist fra haven,
  vedrørende kontorhold indeholder det udgifter til klipning af hække og lignede
  der efter blev regnskabet godkendt

  Budget budgettet viste at lejen skulle stige med 150 kr. årligt
  der blev stemt om budget og vedtaget

 5. Forslag der var kommet 3 stk. forslag 1 lød på at hækkene ved kørevej blev
  klippet ned til 120 cm. der var stor debat om det, nogle mente at alle
  hækkene skulle klippes ned da de var meget store, resultatet efter afstemningen
  blev, at ved udkørsler fra gangende skulle den ned i 125 cm. hækkene ved vej må
  være mellem 125 til 150 cm. Og mellem haverne 180 cm. Det er op til bestyrelsen at
  få det i orden

  Forslag. 2 lød på at man skulle prøve at samle et frivilligt hold til opsamling af
  skidt, forslagsstilleren var ikke til stede, resultatet efter afstemning blev at der bliver
  sat en dato i bladet, så kunne man se om nogle mødte op, foreningen er vært
  med drikkevare og en pølse

  Forslag. 3 gik på at der skulle laves klar til vand måler til sæsonstart 2016
  årsagen til at der skulle gå 2 år er at udgiften afholdes af den enkelte havelejer
  så har man 2 år til at få det lavet, afstemningen viste at der var en imod og
  resten for

 6. valg:

  6a.kasser: Anders Jensen valgt for 2 år.

  6b.bestyrelsmedlem: Recep Cakir valgt for 2 år.

  6c.suppleanter: Iraj Bamdeg valgt for 1 år.
  Kurt Henriksen valgt for 1 år.

  6d.revisor: Berit Kock valgt for 2 år.

  6e.revisorsuppleanter: Anne B. Nielsen valgt for 1 år.
  Jørgen Dyrvig valgt for 1 år.

  6f. Delegerede: til repræsentantskab

  Det er bestyrelsen der finder de udvalgte.

 7. Eventuelt: der blev spurgt om skilt til gang 15, da den mangler

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede mødet