Spring til indhold

Have Vedtægter

Print eller hent pdf fil her

§ 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER.

11.1.

Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned eftervskriftlig indkaldelse eller ved opslag i kolonien. I begge tilfælde med 8 dages varsel.

På generalforsamlingen har alle medlemmer, ægtefæller og samlevere taleret. Der må højst afgives 2 stemmer pr. havelod.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
1a. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
1b. Nedsættelse af stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af haveleje.
5. Fremlæggelse af vejledende budget for det kommende år
6. Valg.
7. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling vælger formand, kasserer samt 1 til 5 bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen i ethvert tilfælde består af et ulige antal medlemmer.

Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Valgene gælder for 2 år med undtagelse af suppleanterne, der vælges hvert år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling vælger også de delegerede til repræsentantskabet.

Formanden, den store halvdel af bestyrelsen og 1 revisor afgår samtidig, medens de øvrige afgår året efter.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt nedsætter diverse underudvalg efter behov.

For at blive valgt til bestyrelsen skal den pågældende have været medlem i mindst et år.

11.2. Ekstraordinær generalforsamling.

Formanden indkalder ved opslag i kolonien eller skriftlig, begge dele med 8 dages varsel, til ekstraordinær generalforsamling, når det begæres af et flertal af bestyrelsen, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden.

11.3.

Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke
mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling giver personligt fremmøde og mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. I tilfælde hvor bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling gælder almindelig stemmeflerhed.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

11.4.

Havelodselskabets forretningsudvalg har adgang til både ordinære og ekstraordinære
generalforsamlinger. Der tilsendes Havelodselskabets formand en dagsorden for generalforsamlingen samtidig med udsendelse til foreningernes medlemmer/opslag i kolonien.

§12 FORSLAG.

12.1.

Et forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være tilsendt formanden
skriftligt senest 4 dage før generalforsamlingen.

§13 REGNSKAB.

13.1.

Den enkelte haveforenings regnskab skal afsluttes pr. 31. december. Det skal i revideret
stand forelægges på foreningens generalforsamling i januar eller februar, tillige med vejledende budget for det kommende år.

Formanden skal være tilstede ved revisionen.

1 eksemplarer af regnskabet skal afleveres til Odense Havelodselskab forinden generalforsamlingen.

13.2.

På den ordinære generalforsamling aflægges bestyrelsens beretning for det forløbne år.

§ 14 ÅRLIGE F ÆLLESUDGIFTER.

14.1.

De årlige fællesudgifter fastsættes af den enkelte forenings generalforsamling. Herudover kan bestyrelsen indregne stigninger i kontingentet til Odense Havelodselskab samt til offentlige ydelser. Foreningen hæfter direkte for alle økonomiske forpligtelser. Pligtige ydelser forfalder til betaling den 10.april. Er den pligtige ydelse ikke betalt rettidigt, skal bestyrelsen ved almindelig og ANBEFALET skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular meddele det pågældende medlem, at ydelsen skal betales inden 8 dage fra dato, da lejeaftalen i modsat fald blive ophævet uden varsel. For en sådan skrivelse skal medlemmet betale det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr samtidig med de forfaldne pligtige ydelser.
I særlige tilfælde kan formand/kasserer tilstå henstand med betalingen, når anmodning
herom fremsendes inden de pligtige ydelsers forfald.

§ 15 OVERDRAGELSE AF HAVER.

15.1.

Ønsker et medlem at opsige sit medlemskab og dermed brugsretten til havelodden, skal vedkommende forinden meddele dette til foreningens bestyrelse. Foreningens vurderingsudvalg fastsætter prisen under henvisning til Kolonihaveforbundet for Danmarks vedtagne bestemmelser.

15.2.

Før et medlem kan afhænde brugsretten til havelodden, skal gæld til foreningen være betalt. Det nye medlem betaler, det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte indskud til foreningens kasse.

15.3

Dør et medlem kan havelodden overdrages til dennes ægtefælle/samlever under henvisning til skifteretserklæring, og uden afgift til foreningen. Børn af afdøde medlemmer kan overtage havelodden, såfremt dette kan godkendes af
foreningens bestyrelse og under henvisning til skifteretsattest.

15.4. »OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB«:

Opsigelse fra medlemmets side har kun gyldighed med opsigelse med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned i følge lejeaftalen.

15.5.

Udtræder et medlem af en forening har den pågældende ingen krav på foreningens midler eller dele deraf.

§ 16 ERHVERVELSE AF BRUGSRETTEN TIL EN HAVELOD.

16.1.

Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af medlemskab af Odense Havelodselskab. Odense Havelodselskab kan normalt kun tildele en have pr. husstand. Odense Havelodselselskab kan dispensere fra denne regel. Såfremt den enkelte forening ikke på anden måde kan udleje alle havelodder gives der mulighed for tillægshave med lejetid på et år ad gangen.

16.2.

Et medlem, der opsiger eller er opsagt fra sin havelod, kan ikke inden 5 år få brugsret tilen havelod igen indenfor Odense Havelodselskab, såfremt, der er forhold, som taler herimod. Ingen kan optages som medlem i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

§ 17 BEBOELSE I HAVERNE.

17.1

Helårsbeboelse må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER finde sted. Det er tilladt at bo i haven fra 1. april til 1. oktober og hver weekend hele året.

Teltning og opstilling af campingvogne er forbudt.

Den enkelte forening kan på generalforsamling vedtage nogle for den, særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Der er udarbejdet et specielt ORDENSREGLEMENT, som vedtages af fællesledelsen, og som har afgørende virkning i henhold til vedtægten. Bestyrelsen har til enhver tid adgang til havelodderne i foreningen.

§ 18 OPSIGELSE OG OPHÆVELSE AF MEDLEMSSKAB OG FRAVIGELSE AF BRUGSRETTEN.

18.1

Hvis et medlem ikke har overholdt sine forpligtelser og ikke har efterlevet Lejekontrakt, Lejeaftale, Vedtægt eller Ordensreglement, skal bestyrelsen tilskrive det pågældende medlem på Odense Havelodselskabs godkendte formular. Der skal i denne skrivelse nøje angives, hvad der klages over.
For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr. Såfremt medlemmet herefter ikke bringer forholdet i orden, skal formanden opsige medlemskabet på almindelig og anbefalet skrivelse på Odense Havelodselskabs godkendte formular. For sådan en skrivelse betaler medlemmet det af Odense Havelodselskabs repræsentantskab fastsatte gebyr.

§ 19 ADFÆRDSBESTEMMELSER.

19.1

Såfremt et medlem eller nogen af dettes husstand gør sig skyldig i:

 • tyveri fra foreningen eller medlemmers havelod,
 • at udbrede ærekrænkende beskyldninger,
 • at udøve grov generende adfærd, støj eller vold,
 • at fremsætte trusler herom mod foreningens tillidsfolk, andre medlemmer eller deres
  husstand,
 • eller på anden måde groft forser sig mod den for foreningens velfærd fornødne orden,
  kan foreningens bestyrelse, efter at der er givet den pågældende lejlighed til at udtale
  sig, bestemme om denne skal fratages sit medlemskab og fraflytte havelodden.

§ 20 KLAGER

20.1.

Eventuelle klager skal skriftlig rettes til foreningens bestyrelse. Klager til Odense Havelodselskab skal samtidig sendes i genpart til foreningens bestyrelse. Begge organisationsled kan undlade at behandle klager, der ikke fremsendes skriftligt af navngivet medlem.

§ 21. MEDLEMSSKAB.

21.1.

Medlemskab AF EN FORENING UNDER ODENSE HAVELODSELSKAB forudsætter,
at de pågældende har fast bopæl andet sted indenfor ODENSE KOMMUNE og er tilmeldt folkeregisteret der.

Bestyrelsen kan kræve dokumentation for ovenstående, og gebyret for denne oplysning
betales af medlemmet. Adresseændringer skal skriftligt meddeles foreningen. I modsat
fald indhentes oplysning fra kommunens folkeregister. Medlemmet SKAL betale gebyr
herfor.

§ 22. PROTOKOL VED MØDER.

22.1.

Over samtlige møder – bestyrelsesmøder – generalforsamlinger og udvalgsmøder af enhver art skal der udfærdiges referat.

§ 23. FORENINGSSTIFTELSE ELLER OPHØR.

23.1.

Ved oprettelse af ny forening betaler de nye medlemmer et indskudsgebyr, som fastsættes af forretningsudvalget. Indskuddet indgår, efter de med starten forbundne udgifter er dækket, i den nye  forenings kasse. Forretningsudvalget indkalder de nye medlemmer til stiftende generalforsamling.

23.2.

Ingen forening kan ved ophør disponere over egen formue, før alle forpligtelser efter kontrakten er opfyldt.

§ 24. VEDTÆGTENS VEDTAGELSE.

24.1.

Denne vedtægt er fælles for alle Odense Havelodselskabs foreninger, og kan kun ændres ved en repræsentantskabsbeslutning, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte delegerede stemmer herfor.

Dog har forening på fællesskøde, eller foreninger, der har indgået lejeaftale med andre
udlejere end Odense Kommune, visse bestemmelser, der tidligere er godkendt, som
gældende for disse foreninger.

Alle gebyrer, afgifter og honorarer fastsættes af repræsentantskabet.
Nærværende VEDTÆGT er gældende 31. maj 2005.

Hermed bortfalder alle tidligere love og vedtægter.

Ovenstående er vedtaget på EKSTRAORDINÆRT REPRÆSETANTSKABSMØDE den
31. maj 2005.