Generalforsamling 21/2-2016

Referat.

Generalforsamlingen startede kl.10:00 med en velkomst ved formand Tina Christensen

Der efter blev der holdt 1 min stilhed for at mindes de afdøde medlemmer i 2015.

Efter velkomst og mindehøjtidelighed gik selve generalforsamlingen i gang med dagsordenen.

Punkt 1 :

valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Rudolf Scheel som dirigent og forsamlingen vedtog
enstemmigt dette. Rudolf takkede for hvervet og startede med at fortælle om et par små rettelser til
dagsordenen (små skrivefejl). Da disse var rettet vedtog forsamlingen den nye dagsorden.

Punkt 2 :

Valg af stemmeudvalg. Kim –Poul – Jan stillede op og blev valgt enstemmigt.

Punkt 3 :

Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde mundtligt beretningen (vedlægges referatet).
Derefter startede en livlig debat. Ra spurgte angående vandmåler, om bestyrelsen havde tænkt over
konsekvenser for dem der ikke havde monteret måler til tiden og hvordan betaling for dem ville være.
Bestyrelsen orienterede om at alle der ikke har monteret vandmåler når vandet åbnes får en afgift på 500,-
samt at hvis de fortsat ikke vil installere vandmåler ville få advarsler der i sidste ende kunne medføre
opsigelse i foreningen.

Betaling af vand for haver uden vandmåler foregår på den måde at alle dem uden
vandmåler deler vandudgiften uanset den enkeltes haves forbrug. Alle dem med vandmåler betaler
selvfølgelig efter forbrug. Der betales a´conto for alle haver via havelejen og afregnes kort efter
vandlukning/aflæsning af målere samme år. Der var en lille let debat om vandmåler bagefter. Der blev
spurgt til vejenes dårlige stand og hvad bestyrelsen ville gøre ved det. Bestyrelsen svarede at den ikke
kunne gøre ret meget da der ikke var penge til en ordentlig løsning pt.

Der blev også gjort opmærksom på at der blev kørt alt for hurtigt på gangene og det var en af årsagerne til huller.
Jan fra forsamlingen gjorde opmærksom på at det står i reglerne at det er de enkelte havers ansvar at holde
halvdelen af vejen ud for ens have, Det blev dog rettet af kredsrepræsentanten til at det rent faktisk er hele
vejen ud for haven (man deler hvis 2 haver er på hver side af vejen).

Det er et problem at holde vejene hvor der er asfaltrester og
bestyrelsen var enige der i. Man diskuterede lidt at det dog hjalp kortvarigt når der blev jævnet med
traktoren. Her efter blev der spurgt ind til om bestyrelsen ville kigge på problemet med ”tomme haver” der
kun blev brugt til socialt snyderi?. Andre spurgte til hækhøjder og om bestyrelsen ville kigge på det?. Der
var flere i forsamlingen som mente at bestyrelsen ikke havde gjort nok for at håndhæve regler og ikke gik
havevandring nok så bestyrelsen fik mere føling med hvad der foregik. Alle de spørgsmål lovede den
kommende bestyrelse at tage meget mere hånd om. Enkelte i forsamlingen mente ikke at et blad om året
var nok og at information på hjemmesiden var mangelfuld. Webmaster Jørgen Dyrvig redegjorde for at alle
informationer var kommet online så snart de var tilgængelige men at der rent faktisk ikke var så meget nyt
at skrive. Bladet vil den nye bestyrelse kigge på samt sørge for at opslagstavler var opdateret. Der kom et
ønske om et sommer informationsmøde hvor man kunne få lejlighed til at høre mere om nyt i foreningen.
Bestyrelsen vil overveje dette.

Ra bemærkede så at han syntes det var underligt at bestyrelsens beretning
intet indeholdt angående Odense kommunes angreb på havefolket. Han mente at vide en del via møder
med Odense kommune. Bestyrelsen svarede at man rent faktisk intet vidste om hvad der skulle ske på
dette punkt på nuværende tidspunkt. Kredsens repræsentant svarede Ra at uanset hvad han mente at
måtte vide eller have hørt så var fakta at ingen heller ikke kredsen vidste mere end det omdelte papir med
byggeregler og ophold. Grunden til at man ikke løbende havde givet info var netop for at undgå løse rygter
og forkerte oplysninger når man alligevel intet vidste. Han oplyste at kredsen skulle til møde med Odense
Kommune d.29/3-2016 og indtil da manede han til ro.

En fra forsamlingen bemærkede kort at ”Alle er oppe og køre – Fald nu lidt ned venner !! ”. Med den
bemærkning stoppede debatten om Odense Kommune. Enkelte i forsamlingen syntes det kunne
være en god ide med flere ”affalds-dage” hvor der blev samlet ind. Der flyder alt for meget affald
rundt omkring i foreningen. Der var en mindre snak om hvor affaldet stammede fra. Man efterlyste
samtidigt lidt mere ”reklame” for indsamlingsdagene. Bestyrelsen lovede at kigge på det.

Efter disse debatter gik beretningen til afstemning. Beretningen blev enstemmigt  vedtaget.

Punkt 4 :

Regnskaber. Kasser Anders Jensen fremlagde regnskaber. Der blev spurgt ind til få punkter og
vandmåler blev igen diskuteret vedrørende vandspild og hvem der skulle betale det. Containerens
åbningstider blev også kort vendt. Der efter gik kasseren over til budgettet for 2016. Bestyrelsen forslog en
stigning af lejen med 250.- til dækning af de øgede vandudgifter. Dette blev godkendt og derefter blev
budgettet og regnskabet godkendt.

Punkt 5 :

Indkomne forslag. Der var indkommet 1 forslag angående en forhøjelse af lejen til 5000,- årligt til
dækning af evt. bruser eller toiletter eller lys på gangene. Da forslagstiller ikke var mødt var forslaget
ugyldigt og blev kasseret.
Der blev holdt pause efter disse punkter. Efter pausen gik man videre til punkt 6.

Punkt 6 :

Valg.

a) Valg af Kasser. Anders Jensen genopstiller ikke. Anne Nielsen stiller op som kasser. Anne blev
Valgt enstemmigt.

b) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år). Næstformand Svend Hansen genopstiller ikke. Jørgen Dyrvig
blev foreslået af bestyrelsen. Jørgen Dyrvig blev valgt for 2 år.

c) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år). Recep Cakir genopstiller. Recep blev genvalgt.

d) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år nyvalg efter afdødt bestyrelsesmedlem). Rudolf Scheel blev
valgt.

e) Valg af suppleanter. Ved valget af 1. suppleant stillede Ra samt Svend Hansen op. Svend Hansen
blev valgt. Som 2.suppleant genopstillede Iraja Bambeg. Iraja blev valgt.

f) Valg af revisor. 2 skulle vælges. Kaj Andersen genopstiller ikke. På valg kom Anders Jensen og
Kim (have 162). Begge blev valgt.

g) Valg af revisorsuppleanter. Berit Kock og Anne Nielsen genopstiller ikke. Lars Simonsen blev valgt
til 1.suppleant og Lars Bødker blev valgt som 2.suppleant.

h) Valg af vurderingsudvalg. Rudolf Scheel og Jørgen Dyrvig genopstiller. Begge blev valgt for 1 år.

i) Delegerede til repræsentantskabet. Forsamlingen valgte at lade bestyrelsen vælge selv.

Punkt 7 :

Eventuelt.

Kim spurgte om det var en god ide at oprette en ”vejfond” som kunne betale
vejvedligeholdelse for så ville han godt foreslå det. Bestyrelsen oplyste at da det var en beslutning der
skulle tages på en generalforsamling via forslag kunne det tidligst behandles på generalforsamlingen
2017. Kim stillede sig tilfreds med det svar.

Der blev af et medlem opfordret til at man selv fjernede store sten på vejen ved sin have for at mindske
huller og evt fylde huller med bindejord. Bestyrelsen vil se på om de eksisterende bunker af jord rundt
om på få gange skulle være flere og mere. Forsamlingen snakkede lidt videre om dårlige veje.

Efter debatterne var ovre afsluttede formanden kortvarigt inden dirigenten takkede for god ro og orden
og afsluttede generalforsamlingen 2016.

Referat godkendt af bestyrelsen