Referat fra Martins Minde H/F generalforsamling d. 4/2-2017

Årets generalforsamling blev åbnet kl. 10:00 Af formand Tina Christensen som bød velkommen.

Formanden bad der efter om at mindedes de afdød medlemmer med 1 minuts stilhed.

Man gik efterfølgende videre til dagsordenens 1 punkt.

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Rudolf Scheel som modtog valget. Han oplæste dagsordenen og kunne konstatere at den var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.
 2. Valg af stemmeudvalg. Kurt Henriksen, Kim samt Lars Simonsen blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning.Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (vedlægges som bilag).Efter fremlæggelsen blev der åbnet for spørgsmål og kommentarer. Der blev spurgt ind til hvordan regnskabet for vandmåleraflæsningen blev afregnet med lejere. Kasser Anne samt Rudolf Scheel forklarede hvordan afregning foregik via havelejen. Hvis man havde brugt mindre/mere end acontobeløbet fik man modregnet i sin haveleje for 2017.

  Der fulgte derefter en lang diskussion om hvordan dem som ikke havde målere på fik afregnet og hvor meget de stod for af udgifterne. Nogle i forsamlingen mente at der på sidste generalforsamling var blevet lovet at dem med målere kun skulle afregne deres aflæsninger og at dem uden skulle afregne resten. Bestyrelsen forklarede at der altid vil være fælles udgifter så som utætte rør, vintervand samt afgifter til vandcenter syd der skal dækkes af alle og resten skal dækkes af dem uden målere.

  Et medlem foreslog at man fik trykmålt alle rør så man fik stoppet utæthederne. Jørgen Dyrvig fortalte herefter om Odense Kommunes planer for kloakering samt helårsvand i foreningen. Odense Kommune planlægger at kloakere og indlægge helårsvand som betyder at der vil blive lagt helt nye vandrør i HELE foreningen. Dette var bestyrelsen først blevet klar over 2 dage før generalforsamlingen og havde derfor ikke kunne nå at orientere medlemmerne.

  Da Odense Kommunes planer betyder en løsning på utætte rør og spild samt at lejere skal afregne direkte til vandcenter syd vil dette løse mange problemer med afregningerne i foreningen. Dette stillede forsamlingen sig tilfreds med. Vejenes tilstand blev igen i år rejst og der blev konstateret at de var i elendig forfatning. Kan der gøres noget?. Jørgen Dyrvig forklarede at han havde snakket med NCC om problemet og de havde ”kun” 2 løsninger. Enten asfalt på alle veje eller gammel ballast-sten fra jernbanen.

  Begge løsninger var voldsomt dyre og ikke realistiske med den økonomi foreningen har pt. Der kan ikke gøres andet end at forsøge at ”slæbe” mere samt at medlemmer selv skal vedligeholde som de har pligt til. Et medlem rejste samtidigt spørgsmålet om parkering og hastighed på vejene. Bestyrelsen er klar over problemet og der er forsøgt oplyst om ulovligheden ved dette uden resultat. Der er taget kontakt til politiet angående problemet. Efter en mindre debat om dette blev bestyrelsens beretning godkendt.

 4. Regnskab. Kasseren spurgte om der var spørgsmål til det fremlagte regnskab. Der blev spurgt ind til en uoverensstemmelse i regnskabet som nogle medlemmer havde fundet. Kasser samt bestyrelse kunne ikke finde fejlen og der opstod en livlig debat om hvor og hvor meget fejlen betød. Der var dog stor enighed om at der ikke manglede penge men at fejlen var en ”teknisk fejl” som var opstået ved måden regnskabet var blevet ført på.Der blev spurgt ind til flere af posterne som blev forklaret af kasser, revisor samt bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil sørge for at regnskabet bliver gransket af revisoren igen. Ra mente at regnskabet som sådan var ok men at der ”kun” var en skrivefejl i det og mente t det skulle godkendes med en note om fejlen. Dette accepterede resten af forsamlingen som godkendte regnskabet.Kasser Anne redegjorde for sin for tidligt udtræden som kasser. Dette sker pga. personlige årsager som hun forklarede åbenhjertigt til forsamlingen. Hun fik der efter bifald for sin redegørelse. 4.a : Budget. Kasseren redegjorde for budgettet samt den lille stigning som skyldtes havelodsselsskabet og container. Budgettet blev der efter godkendt.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag 1 :

  Bestyrelsen stiller forslag om alle skal have postkasse sat op. Bestyrelsen forklarede at man kunne spare rigtig mange penge på Post Nord udgifter ved denne løsning. Man vil fra Bestyrelsens side omdele informationer om bla fester, infomøder andet men selvfølgelig vil indkaldelser til generalforsamlinger og lignende vigtige breve stadig blive sendt til folkeregisteradressen. Dette forslag blev vedtaget. 4 var imod.

  Forslag 2 :

  Bestyrelsen stiller forslag om at hæk ud mod vej/parkeringspladser kun må være 160 cm målt fra vejsiden. Bestyrelsen anerkender at der er et ønske om at hæk må være højere end den nuværende højde på 150 cm men mener samtidigt at 180 vil være for højt. Der var en mindre snak om hvilken højde der var bestemt nuværende og hvilken man ønskede og hvorfor. David fra have 300 stillede et forslagsændring til at højden skulle være 180 cm. Der blev stemt om denne ændring som blev forkastet med 12 stemmer for og resten imod. Efter denne forkastning af forslagsændring blev der stemt om det oprindelige forslag. Dette blev vedtaget.

  Forslag 3 :

  Kim revisor stillede forslag om at hver have skulle betale 50 kr. pr. år til en ”vejfond” til indkøb af ”ral” som skulle ligge i en bunke så medlemmerne kunne hente og fylde i huller ud for deres vejstykke. Der var en mindre snak om bunken skulle fordeles på flere gange i stedet for at den lå et sted samt hvilket ”fyld” det skulle være og om prisen var nok. Kim mente at det kunne bestyrelsen nok nemt styre og at det selvfølgelig skulle være det ”fyld” som var bedst egnet til formålet og at det var en fin ide at bunkerne kunne fordeles på et par steder. Forslaget blev der efter vedtaget. 4 var imod.

  Forslag 4 :

  Der var indkommet forslag fra have 80 som foreslog at medlemmer som brugte vintervand selv skulle betale 20 kr. pr. have pr. år for at dække deres forbrug. Der var en lille snak om hvem der skulle betale og hvor meget. Det er KUN medlemmer der henter vand som betaler og 20 kr. pr. år. Dette blev vedtaget.

 6. Valg.a. Formand Tina Christensen have 201 modtager genvalg (2 år). Tina blev genvalgt.b. Kasser Anne Nielsen have 270 ønskede at fratræde pga. personlige årsager. Bestyrelsen foreslog Ole Holm. Ole Holm blev valgt til kasser

  c. Bestyrelsesmedlem Svend Hansen have 238 modtager genvalg (2 år). Svend Hansen blev genvalgt.

  d. Bestyrelsesmedlem nyvalg (1 år). Rudolf Scheel ønskede ikke genvalg. Følgende medlemmer stillede op til valg: Malene Frank, Yvonne Lindberg Christensen, Tommy og Lars Simonsen. Lars Simonsen fik flest stemmer og blev valgt for 1 år.

  e. 1 Suppleant nyvalg (1 år), samt suppleant Iraj Bambeg have 205 (1 år) som ønskede genvalg. Iraj Bambeg var imidlertid ikke mødt til generalforsamlingen og kunne derfor ikke stille op til genvalg. 2 nye suppleanter skulle som følge af det vælges. Der blev valgt som følger : Tommy og Yvonne Lindberg Christensen blev valgt til suppleanter.

  f. Revisor. Nyvalg (2 år). Hugo blev foreslået og valgt for 2 år.

  g. Revisorsuppleanter. Lars Simonsen kunne ikke modtage genvalg da han var blevet valgt til bestyrelsen. Der skulle derfor vælges 1 ny suppleant (1 år). Marlene Frank blev valgt til revisorsuppleant. Revisorsuppleant Vagn bødker modtager genvalg (1 år). Vagn bødker blev genvalgt.

  h. Vurderingsudvalget. Vurderingsmand Jørgen Dyrvig modtager genvalg (1 år). Jørgen Dyrvig genvalgt. Johnny stillede op som ny vurderingsmand (1 år). Johnny blev valgt.

  i. Delegerede til Repræsentantskabet. Generalforsamlingen overlod det til bestyrelsen at vælge delegerede.

 7. Eventuelt.Yvonne Lindberg Christensen spurgte ind til festudvalgets regnskab og blev orienteret af festudvalgets kasser Betina og Yvonne Lindberg Christensen stillede sig tilfreds med svarene.Der blev stillet spørgsmål om hjemmesiden og hvorfor der ikke var nogen opdateringer eller nyheder samt ”liv” på siden. Webmaster Jørgen Dyrvig svarede at han havde været for inaktiv mede at vedligeholde siden og der ikke havde været prioriteret højt med hjemmesidearbejdet fra hans side. Han kunne samtidigt oplyse at der nu var ved at blive lavet en ny og mere tidssvarende hjemmeside som ”kun skulle indeholde informationer og ikke forum og brugerdelen.

  Grunden til at siden  ændres er tidsbesparelse samt at al ”snak” alligevel forgik i diverse forums på Facebook blandt andet. Webmaster lovede samtidigt at sørge for at referater og anden vigtig info ville komme online snarest. Der blev spurgt om opslagstavler kunne opdateres bedre end nu og gerne begge opslagstavler.

  Bestyrelsen lovede at sørge for dette. Der blev rejst et spørgsmål omkring fulde folk ved marketenderiet og om der kunne gøres noget for at fjerne dem så børn og andre kunne komme til uden at være nervøse eller skræmte. Bestyrelsen oplyste om at der var blevet forsøgt skiltning samt snakket med marketender men at alle tiltag fra bestyrelsen var blevet ”ignoreret” af folkene der står ved marketenderiet. Der havde været forsøgt forskellige tiltag som var endt resultatløst. Enkelte medlemmer mente at man så måtte kunne lukke marketenderen men dette er yderst vanskeligt i forhold til gældende kontrakt med marketenderen.

  Det er bestyrelsens holdning at medlemmer der opholder sig ved marketenderiet må gribe i egen barm og udvise respekt og pli og løse problemet til alles bedste. Bestyrelsen ønsker ikke marketenderiet lukket før den nuværende marketender selv ønsker at stoppe hvor efter det er bestyrelsens mening at afslutte nuværende kontrakt. Efter lidt småsnak medlemmerne imellem angående hvordan man opførte sig ved marketenderiet sluttede punktet.

  Næstformand Jørgen Dyrvig fik ordet og bad forsamlingen sig pænt tak for denne gang til de afgående folk i bestyrelsen samt revisor. Jørgen Dyrvig sagde der efter tak til afgående kasser Anne Nielsen, afgående bestyrelsesmedlem Rudolf Scheel samt afgående Revisor Anders Jensen. Anders Jensen kunne desværre ikke være tilstede pga. sygdom. Anne og Rudolf fik hver en gave og en stor tak for det store arbejde de havde lavet for foreningen. Bestyrelsen sørger for at Anders Jensen får sin gave snarest samt en stor tak. De afgående fik forsamlingens klapsalver og tak.

Generalforsamlingen blev afsluttet 4/2-2017 kl. 13:00