Referat fra Generalforsamlingen d. 3/2 -2018 Kl.10:15

Godkendelse af dagsorden.

Der var en fejl i den udsendte dagsorden da valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Dyrvig ikke var
påført. Forsamlingen blev spurgt om denne tilføjelse til dagsordenen kunne accepteres. Den nye
dagsorden blev godkendt.

1. Valg af dirigent.
Anne Nielsen have 270 blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg.
Valgt blev : Ryan Ra, Bettina, Salem og Danielle.

3. Bestyrelsens Beretning. (Beretning vedhæftet).

Formanden startede med at byde alle velkommen. Der efter blev beretningen forelagt
Generalforsamlingen. Der blev spurgt ind til hvorfor vintervand var blevet besluttet og bestyrelsen
oplyste at det var ud fra et ønske i mange år fra medlemmerne selv. Det blev fra medlemmer
kritiseret at informationen angående vintervand ikke var god nok og mangelfuld. Dette medgav
bestyrelsen og lovede at rette op på informationen i fremtiden.
Dette stillede medlemmerne sig tilfredse med. Der blev snakket lidt frem og tilbage om
nødvendigheden af vintervand samt for og imod blandt medlemmerne.
I forbindelse med manglende information blev det nævnt at festudvalget arbejdede med at oprette
en lokalradio hvor info kunne meddeles.
Efter disse spørgsmål/diskussioner blev Bestyrelsens Beretning godkendt.

4. Regnskaber.
Kasseren fremlagde regnskabet for 2017. Der blev spurgt ind til forskellen mellem vand indbetalt og
vand udgift. Det burde være delt op så det var mere overskueligt. Dette medgav kasseren efter at
have forklaret hvordan regnskabet var lavet mht. vandafregningen. Medlemmet stillede sig tilfreds
med svaret. Der blev der efter spurgt ind til om man havde fået fundet fejlen med tidligere tiders
balance i regnskaberne. Kasseren oplyste at fejlen var akkumuleret over mange år og derfor ikke
havde været mulig at helt præcist at finde. Man havde konstateret ved sidste års generalforsamling
at der ikke manglede penge men det hele var en bogføringsfejl som man med en note i regnskabet
havde afsluttet der. Dette svar stillede medlemmet sig tilfreds med.
Efter disse spørgsmål blev regnskabet for 2017 godkendt.
a. Budget 2018.
Budgettet blev forklaret af kasseren og der efter godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag.

Der var rettidigt indkommet 14 forslag. Se vedhæftet forslagsliste.

1) Foreningsadministreret regnskab.

Næstformand Jørgen Dyrvig forklarede bestyrelsens forslag for generalforsamlingen.
Medlemmerne diskuterede prisen for forslaget samt hvilke ydelser man fik for disse penge.
Nogle medlemmer mente at man nok selv kunne klare regnskabet og Jørgen forklarede at
der er kommet strenge krav fra myndighederne som skal overholdes samt at det er meget
omfattende at køre korrekte regnskaber. Der blev spurgt om man havde undersøgt andre
regnskabsfirmaer og dette blev der svaret ja til men at disse ikke kunne tilbyde samme
ydelser samt at de ikke var billigere. Der blev spurgt om man ikke skulle have 3 forskellige
”tilbud” for sammenligningens skyld. Jørgen svarede at det var bestyrelsens holdning at det
”tilbud” man havde fremlagt var det bedste til prisen og andre ikke kunne matche behovet
for foreningen.
Efter lidt snak om praktikken i forslaget blev det sat til valg. Der blev stemmeflertal for
forslaget og det blev derfor vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2019.

2) Forslag om indkøb af Vejslæb.
Bestyrelsen fremlagde hvorfor det forslag var fremsat og forslaget blev vedtaget.

3) Forslag om hjertestarter fremsat af Ryan Ra Ranunkel have 242.
Forslaget blev vedtaget.

4) Forslag om oprettelse af biklub.
Efter en længere debat om hvordan og hvor klubben skulle virke og hvor Ra fremlagde ideen
blev forslaget sat til afstemning og med flertal vedtaget.

5) Forslag om vaskemaskiner fremsat af Gunilla have 107.
Forslaget var i strid med gældende regler og love men da forslagsstiller ikke var fremmødt
faldt forslaget.

6) Forslag om nyt og bedre sted fremsat af Gunilla have 107.
Da forslagsstiller ikke var fremmødt faldt forslaget.

7) Forslag om parkeringsproblemer fremsat af Gunilla have 107.
Da forslagsstiller ikke var fremmødt faldt forslaget.

8) Forslag om Vareudvalg fremsat af Gunilla have 107.
Forslaget var i strid med gældende regler og love men da forslagsstiller ikke var fremmødt
faldt forslaget.

9) Forslag om byttekasse fremsat af Gunilla have 107.
Da forslagsstiller ikke var fremmødt faldt forslaget.

10) Forslag om skidtbrevepris fremsat af Kim King Nørgaard have 162.
Bestyrelsen forslog forslagsændring af administrative grunde. ”Bøde” i forslaget ændres til
”afgift” samt der tilføjes ”på foranledning” imellem ”klippet af”. Dette blev vedtaget og
forslaget blev diskuteret. Kreds-repræsentanten bad om ordet og gjorde opmærksom på at
dette forslag ikke kunne godkendes lokalt men skulle videre som forslag til
repræsentantskabsmødet i kredsen som hvis det blev godkendt skulle stille det som forslag i
forbundets konference. Dette udløste en længere snak om det så var det værd men
forslaget blev til sidst godkendt som forslag til repræsentantskabsmødet i kredsen.

11) Forslag om Vedligholdspris fremsat af Kim King Nørgaard have 162.
Samme beslutning som forslag 10. Bestyrelsen forslog forslagsændring af administrative
grunde. ”Bøde” i forslaget ændres til ”afgift” samt der tilføjes ”på foranledning” imellem
”klippet af”. Dette blev vedtaget og forslaget blev diskuteret. Kreds-repræsentanten bad om
ordet og gjorde opmærksom på at dette forslag ikke kunne godkendes lokalt men skulle
videre som forslag til repræsentantskabsmødet i kredsen som hvis det blev godkendt skulle
stille det som forslag i forbundets konference. Dette udløste en længere snak om det så var
det værd men forslaget blev til sidst godkendt som forslag til repræsentantskabsmødet i
kredsen.

12) Forslag om havevandring/kontrol faste dage af haver fremsat af Kim King Nørgaard have
162. Dette forslag blev vedtaget.

13) Forslag om havevandring/kontrol
Forslaget blev trukket tilbage.

14) Forslag om ansættelse af havemænd fremsat af Kim King Nørgaard have 162.
Forslaget blev trukket tilbage.

6. Valg

a. Kasser (2 år).
Kasser Ole Holm genopstiller og blev valgt.

b. Bestyrelsesmedlem (2 år).
Næstformand Jørgen Dyrvig genopstiller og blev valgt.

c. Bestyrelsesmedlem (2 år).
Svend Hansen genopstiller ikke igen. Ejner Johnny Krone Hansen blev indstillet af
bestyrelsen og blev valgt.

d. Bestyrelsesmedlem (1 år).
Lars Bo Simonsen genopstiller ikke. Henrik Mortensen blev indstillet af bestyrelsen
og blev valgt.

e. Suppleant (1) (1 år).
Tommy Olsen genopstiller ikke. Iraj Bambeg blev valgt.

f. Suppleant (2) (1 år).
Yvonne Lindberg genopstiller og blev valgt.

g. Revisor (2 år).
Kim King Nørgaard genopstiller og blev valgt.

h. Revisorsuppleant (1) (1 år).
Marlene frank genopstiller men var ikke tilstede under valget så Ryan Ra Ranunkel blev
valgt.

i. Revisorsuppleant (2) (1 år).
Vagn Bødker genopstiller og blev valgt.

j. Vurderingsudvalg (1 år).
Jørgen Dyrvig genopstiller og blev valgt.

k. Vurderingsudvalg (1 år).
Ejner Johnny Krone Hansen genopstiller og blev valgt.

l. Delegerede til repræsentantskabet.
Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen udpege delegerede til
repræsentantskabet.

7. Eventuelt.

Da de fleste emner var debatteret heftigt under valgene af forslag samt beretning tilbagestod der
kun få spørgsmål om opfølgning af misvedligeholdte haver samt hjemmeside opfølgning.
Der havde været mange og lange indlæg og kommentarer under hele generalforsamlingen så
forsamlingen sluttede med at formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet d.3/2-2018 kl. 13:45

 

Bestyrelsens Beretning.

Kære havefolk.
Ja så gik der endnu et år. Et år med mange udfordringer som sædvanligt fristes man til at
sige.
Jeg vil her prøve at remse nogle af hovedpunkterne op:
Vejret.
Ja hvad andet er der at sige end Regn, regn og atter regn. Vi har nok haft et af de vådeste år
i mands minde og det har klart haft en indflydelse på hele året.
Vi har faktisk kæmpet med pløre, dårlige afgrøder og haft svært ved at passe haverne
ordentligt på grund af vand.
Det bringer mig hen til de berygtede
Veje.
Vejene har for at sige det lige ud, været røv elendige hele sæsonen. Der har været forsøgt
slæbt og udlagt ekstra belægning men lige lidt hjælper det når vand og høj fart ødelægger
dem igen på et splitsekund.
Det er møg frustrerende at de fordømte veje ikke kan holde. Vi ved alle sammen godt at vi
selv har pligt til at holde den halve vej ud for vores haver og mange gør et heltemodigt
forsøg på at få dem lavet. Lige lidt hjælper det, når så regnen sætter ind igen. Desværre.
Bestyrelsen arbejder på at få tilbud på asfaltering af gangene 1, 14 og 15 som er vores
hovedveje ind i foreningen. Det er store beløb vi snakker om og vi har pt ikke fået beløb på
tilbuddene men vi er i millionklassen så der er ikke det store håb om asfaltering i nærmeste
fremtid. Grunden til at vi foretrækker asfaltering er at vi derved kan lave
hastighedsnedsættende foranstaltninger så farten samtidigt kan dæmpes.
Med den nuværende dårlige belægning kan vi ikke lave permanente løsninger og vi kan
heller ikke vedligeholde vejene ordentligt med vores maskinpark der ikke er egnet til det.
Parkering.
På den positive side har vi nu fået sat styr på parkeringsproblemet.
Der er fra dags dato standsning forbudt i hele kolonien undtaget på de parkeringsarealer
som er markeret med de blå p-skilte. ALLE andre steder må man ikke standse og parkere,
dog må man af og pålæsse som skal foregå hurtigst muligt. Altså er det ikke tilladt at læsse
af og på og så lige gå ind og drikke kaffe og se fjernsyn mens bilen står på gangen. Det er
forbudt og politiet vil uddele bøde hvis de ser det. Bestyrelsen har under planlægningen af
parkeringsområderne haft lukket for salg af foreningshaverne i det tilfælde af at nogle af
disse haver skulle inddrages til p-område. Planlægningen er nu afsluttet og haverne bliver
nu inden længe igen frigivet til salg.
Infomøder.
Der har igennem 2017 været afholdt et par informationsmøder som bestyrelsen syntes er
gået rigtig fint. Der har været en rigtig god og fin interesse i møderne og der har været godt
fremmøde og rigtig fine spørgsmål som vi er meget glade for. Det er vores helt klare
overbevisning at disse møder er med til at udrydde løse rygter og fejlagtige påstande. Vi vil
helt klart holde flere af disse møder i teltet og allerede først i foråret 2018 hvor vi
planlægger at invitere myndighederne til at opdatere os alle på hvad der sker og skal ske. Vi
i bestyrelsen sætter meget stor pris på at I dukker op og lytter og spørger ind til det som i
finder interessant. En stor tak skal lyde til jer alle som møder op og tager del i foreningen.
Myndighederne.
Hvem er myndighederne ?. Myndighederne er dem som vi samarbejder med, det være sig
Odense Kommune som vi har et stort og rigtig godt samarbejde med. Det bliver bedre og
bedre med at snakke sammen og jeg kan da i den sammenhæng lige nævne at det er dem
der har betalt og op sat alle vores nye fine p-skilte. Selv om et skilt står forkert ved teltet så
har de taget hele regningen for det selv om det egentligt var noget vi i foreningen skulle
betale. De har ligeledes sørget for at kærlighedsstien eller kirkestien eller hvad den nu
bliver kaldt efterhånden, er blevet ryddet og klippet på deres regning. Så nu skal
medlemmerne til at holde den som vi har snakket med nogle af dem om. Vi har et stort
samarbejde i gang på områder som fredning, kloakeringen og asfaltprojektet samt flere
større projekter. Det kan naturligvis ikke siges på nuværende tidspunkt hvad det præcist vil
munde ud i men vi har faktisk en stor stjerne hos dem og de gør en del for at hjælpe med
stort og småt. Vi har også et samarbejde med Fyns Politi omkring parkeringen som det helt
og holdent varetager fremover. Så pas på med at køre stærkt og parkere ulovligt. Og ja, de
tager sig også af parkeringen på Kertemindevejen fremover. De tager sig også af spritkørsel
og alle de andre ulovligheder de måtte finde på deres vej i kolonien. Nu er det sagt.
Vi er for nyligt også begyndt et samarbejde med spillemyndighederne så der kommer
fremover lidt andre regler for festudvalgets spil. Det bliver i selvfølgelig informeret mere
om men det er ikke de store ændringer for jer som spiller her i foreningen.
Festudvalget.
Det gamle festudvalg har i løbet af 2017 valgt at trække sig og derfor fik vi et nyt som har
været i gang i nogle få måneder hvor de har nået at holde en julefrokost med succes.
Bestyrelsen vil gerne takke det gamle festudvalg for deres store arbejde og sig tak for
mange gode stunder. Til det nye festudvalg vil vi sige velkommen og god vind fremover
med de mange arrangementer i går og pusler med. Vi håber I får stor succes.
Mangler.
Ja vi må jo også erkende i bestyrelsen at vi ikke er perfekte og mangler en del at få lavet
endnu. Vi mangler at få taget hårdere fat i skidthaver og vi mangler at få smidt uønskede
medlemmer ud. Vi mangler mange små ting som vi nok burde have taget os mere af.
Der er jo aldrig mangel på klager her i foreningen så vi kommer nok heller ikke til at kede os
her i 2018.
Vi beklager meget at vi ikke har nået alt i 2017 men vi lover at vi virkelig gør alt hvad der er
muligt og hvad der er tid til. Det er desværre ikke let at få tid til alt så vi er nødt til at
prioritere opgaverne og der taber vi sommetider nogle af opgaverne i svinget.
Undskyld for det. Bær lidt over med os thi vi er alle frivillige med et liv ved siden af.
Vi prøver at gøre det bedre i 2018.
En stor tak.
Her på falderebet skal der lyde en stor tak til alle vores folk som arbejder for foreningen.
Tak til alle vores havefolk som kæmper med ukrudt, møgvejen og lortemateriel men
alligevel går på med krum hals. Tak til jer alle.
Tak til vores vandmænd som knokler på med sprængte rør, vandmålere og opkald i tide og
utide. I kæmper rigtig godt og gør et fantastisk stort og fysisk stykke arbejde. Tak til jer
også.
Tak til resten af alle jer som gider hjælpe i foreningen med at holde den ved lige samt
arbejde for den. En stor tak til jer alle.
Som afslutning på beretningen vil bestyrelsen sige tak for et begivenhedsrigt 2017.
Bestyrelsen
Martins Minde H/F
/ 1. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Bestyrelsen foreslår at foreningen overgår til “foreningsadministreret Regnskab” ved forbundet, fra og
med regnskabsåret 2019.
Bestyrelsen ønsker at forbundet administrere vores regnskab og i den forbindelse vil der være en haveleje
forhøjelse på 250 kr årligt pr have.
Bestyrelsen bruger rigtig mange kræfter på at styre regnskaberne men større krav fra skat og
myndighederne kræver nu endnu mere i fremtiden. Der er kommet meget stramme regler for hvordan
regnskab fremover skal være ført og for hvordan de skal fremlægges og disse regler er meget indviklede (var
der nogen der sagde Skat? ).
Der ud over vil bestyrelsen gerne undgå at der for fremtiden ved kasserskift, sker fejl og at ny kasser skal ind
i regnskabet på ny og derved måske komme til at føre regnskabet på en ny måde igen. Alt for mange fejl
opstår ved at en ny kasser uden nok forudgående kendskab vælges og derfor skal kæmpe for at “finde
fodfæste” fra sin forgænger. Vi har i mange år diskuteret regnskab på Generalforsamlingen og dette skulle i
det mindste afslutte diskussionerne om det er ført korrekt da det garanteres fra forbundet.
Der ud over er der en hel del fordele ved at lade forbundet styre regnskabet :
e Opsætning af kontoplan
111 Selvstændig bankkonto som Kolonihaveforbundet har ansvar for og afstemmer i forhold til
det bogførte
111 Opkrævning af haveleje og kontingent via Nets
111 Opkrævning af andre beløb (f.eks. fællesarbejde) i forbindelse med opkrævning af haveleje
o Opfølgning og udsendelse af rykkere for manglende betalinger
111 Betaling af fremsendte fakturaer
e Kontering af fakturaer
e Indtastning af budget, der er udarbejdet af foreningens bestyrelse
e Udskrivning af budget- og forbrugsrapport (kvartalsvis eller efter aftale)
e Indberetning af honorar mm. til Skat samt afregning heraf
Dette vil medføre frigivelse af lokale bestyrelseskræfter som kan sættes ind over for de opgaver som har
haltet meget de sidste år (skidthaver, restancer, regelbrud osv ).
Vi er klar over at nogle medlemmer vil synes at det er for dyrt og det kan vi selv klare men gang på gang har
det vist sig at der har været fejl og mangler, så vi i bestyrelsen mener at 250,- årligt pr have er forholdsvis
billigt for at få et regnskab der er garanteret godkendt og for den tid der spares som kan bruges bedre
andetsteds.
Mvh
Bestyrelsen
2. Forslag til Generalforsamlingen 2018.
Bestyrelsen foreslår at der indkøbes er nyt og regulært vejslæb til vedligeholdelse af veje/stier og at dette
indkøb finansieres afvejfonden samt at der søges tilskud til denne hos Odense Kommune.
Vores veje er i elendig stand og har været det i utallige år og er altid til stor debat på
generalforsamlingerne.
Vores nuværende Dozerblad som er efterhængt på traktoren er langt fra egnet og tilstrækkeligt til at
holde vejene i orden med mindre der slæbes for tit og meget ofte, hvilket slider voldsomt på dozerbladet.
Det har været nødvendigt jævnligt at tilkalde hjælp (bondemanden Morten) til at rette vejene med store
omkostninger til følge.
Dette vil et nyt og korrekt fremstillet vejslæb kunne afhjælpe på.
Det er i øjeblikket undersøgelse i gang fra bestyrelsens side på hvad det vil koste at asfaltere gangene 1, 14
og 15 som er vores hovedindfaldsveje. Dette forventes at løbe op i et tocifret million-beløb og derfor regner
bestyrelsen ikke med at dette vil komme på tale pga økonomien. Odense kommune har bedt om 3 tilbud på
asfaltprojektet og vi kan der efter fremlægge det for dem men der er bestemt ikke nogen garanti for at de
kan hjælpe med finansieringen og foreningen har bestemt ikke råd til selv at betale så det har lange
udsigter.
Derfor er vi nødt til at finde på bedre muligheder for at vedligeholde vejene og bestyrelsen mener indkøb af
vejslæb vil lette dette arbejde betydeligt til glæde for foreningens medlemmer.
Der vil blive undersøgt priser på både nyt og brugt udstyr med en forventning om en pris på omkring
10.000,- – 15.000,- som betales afvejfonden samt der søges om tilskud ved Odense kommune som
har indvilliget i at kigge på en ansøgning.
Mvh
Bestyrelsen
3. Forslag til generalforsamling 2018.
Bestyrelsen sikre opsætning af hjertestarter i kommende haveår.
Forslagsstiller Ryan Ra Ranunkel Have 242
———————————————————————————————————————————————-
4. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Oprettelse af Biklub.
• Klubben overtager den ”gamle Bihave” og står fremover for driften.
• Klubben tildeles udgiftshjælp op til 5000,- og skal derefter ved salg af honning i makentendriet køre
uafhængigt.
• Klubben optager kun medlemmer af haveforeningen.
Forslagsstiller Ryan Ra Ranunkel Have 242
———————————————————————————————————————————————-
5. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Nogle vaskemaskiner i Foreningen.
Forslagsstiller Gunilla have 107.
———————————————————————————————————————————————-
6. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Et hyggeligere og bedre sted at kunne sidde og nyde sin øl/sodavand efter køb.
Forslagsstiller Gunilla have 107.
———————————————————————————————————————————————-
7: Forslag til generalforsamlingen 2018.
Finde en løsning på parkeringsproblemerne rundt på de små veje – selv om der er P-skilte.
Forslagsstiller Gunilla have 107.
———————————————————————————————————————————————-
8. Forslag til generalforsamlingen 2018.
En ide at ”butikken” sælger frisk morgenbrød/mælk og andre dagligvarer/aviser.
Forslagsstiller Gunilla have 107.
———————————————————————————————————————————————-
9. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Sætte en byttekasse/overdækket op.
Forslagsstiller Gunilla have 107.
10. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Ang. Skidtbreve :
Det foreslås at man får en bøde på 1000 kr. for manglende hækklipning. Hvorefter hækken bliver klippet af
bestyrelsen/havemand. Hæk affald er lejers ansvar at få fjernet.
Forslagsstiller Kim King Nørgaard have 162.
———————————————————————————————————————————————-
11. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Huller i vejen :
Det foreslås at man får en bøde op til 1000 kr., for manglende vedlighold af vej. Hvorefter vejen vil blive
lavet af bestyrelsen/havemand.
Forslagsstiller Kim King Nørgaard have 162.
———————————————————————————————————————————————-
12. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Havevandring/kontrol af haver:
Det foreslås at denne kontrol sker på faste udvalgte dage gennem sæsonen. Således at alle ved hvornår der
er havevandring. Altså faste weekender i løbet af sæsonen, så kan det IKKE kommer bag på folk at de får
deres skidtbreve. Jeg ser gerne 3-4 havevandringer/kontroller gennem sæsonen.
Forslagsstiller Kim King Nørgaard have 162.
———————————————————————————————————————————————-
13. Forslag til generalforsamlingen 2018.
Det foreslås at havevandring/kontrol af haver skal ske af mindst 3 personer, som udvælges af bestyrelsen.
Forslagsstiller Kim King Nørgaard have 162.
———————————————————————————————————————————————-
14. Forslag til Generalforsamlingen 2018.
Det foreslås at hvis disse ting (forslag 10 – 13 red.) bliver vedtaget, at bestyrelsen ansætter 1 – 2
havemænd i sæsonen, således at Martins Minde igen kan blive en flot havekoloni.
Forslagsstiller Kim King Nørgaard have 162