Formanden bød velkommen og satte Generalforsamlingen i gang.

(efter punkt 1 og 2 bad Anne Nielsen have 270 om ordet. Hun ville gerne protestere over at det ikke var muligt at stemme med fuldmagter som hun mente man altid havde kunnet. Hendes protest blev afvist af en enig generalforsamling som klart kunne sige at det aldrig havde været noget man kunne og at det tydeligt stod i reglerne at man ikke kunne).

1. Valg af dirigent. Kim De King have 162 blev valgt.

2. Valg af stemmeudvalg. Valgt blev : Kurt have 8, Arne Jensen have 238 samt Poul have 220.

3. Bestyrelsens Beretning. (Beretning vedhæftet).

Næstformanden fremlagde bestyrelsens Beretning og tog der efter mod kommentarer og spørgsmål fra generalforsamlingen. Poul – Poul opfordrede til en fælles affaldsindsamling hvor traktoren indgik i. Kim – Kim syntes det var en fin ide og tilbød sin hjælp som han også havde gjort i 2018. Kalle – Kalle manglede mere info i beretningen om de nedlagte toiletter/tank. Næstformanden forklarede at der netop var kommet en mail fra kommunen angående ny tank til fællesopsamling af spildevand fra haverne. Dette fælles opsamlingssted var nu blevet politisk besluttet at skulle være i alle haveforeninger i Odense Kommune. Dette måtte den nye bestyrelse kigge på da den gamle først var blevet orienteret om dette for få dage siden. Hugo – Hugo forklarede at den eneste løsning på de hullede veje ifølge ham var at man selv skulle grave ”i bund” i hullerne og så fylde dem op igen med ordentligt materiale for at huller ikke skulle komme igen. Kurt – Kurt ville gerne høre om det nu var et krav fra Odense Kommune mht. opsamlingstanken ?. Samtidigt påpegede han at veje skulle hælde rigtigt for at vand kunne løbe væk samt at folk selv skulle sørge for at fjerne ”skrabekanter i siderne for at få vand væk. Jørgen – Næstformanden bekræftede at opsamlingstank nu var et krav fra Odense Kommune og at den nye bestyrelse var inviteret til at kontakte kommunen angående dette. Arne – Arne mente der skulle ”skrabes/graves” af i dybden og så ny belægning i for at løse problemet. Jørgen – Næstformanden medgav at vejene var lort og kunne fortælle at han havde snakket med ”vej og Park” ved kommunen som kun kunne se 2 løsninger på vejene : 1. perle/nøddesten i en tykkelse på 5 – 10 cm. 2. Asfaltering som er urealistisk dyrt.

Efter disse spørgsmål/diskussioner blev Bestyrelsens Beretning godkendt.

4. Regnskaber. A: Kasseren fremlagde regnskabet for 2018. Vagn – Det er for dårligt at der ikke er udsendt et regnskab med påtegnet revidering. Ole – Kasseren forklarede at Regnskabet selvfølgelig var revideret men at det var korret at det udsendte regnskab ikke var undertegnet og dette beklagede han. Dette skyldtes en fejl i printningen da det undertegnede regnskab skulle udsendes men man var selvfølgelig velkommen til at se de reviderede regnskab.
Der blev der efter spurgt ind til vandregnskabet og kasseren fortalte om regnskabet og hvordan det blev beregnet samt at vandregnskab først kan laves færdigt når sidste betaling er kommet i det nye år (her 2019). Derfor var vandregnskabet ikke færdigt endnu men ville være færdigt til når girokort blev udsendt. Dette er normal procedure da vandregnskabet strækker sig ud over regnskabsåret. Poul – Poul ville godt vide hvad ”rydningsfonden” var ?. Han fik forklaret at det var den fond der blev brugt til oprydning i foreningen. Der fulgte der på en løs snak om gæld blandt medlemmerne og hvad man ville gøre ved det ?. Jørgen – Næstformanden forklarede at da man nu var gået over til forbundsstyret regnskab ville forbundet udsende girokort på havelejen samt evt. gæld medlemmer måtte have. De ville samtidigt sørge for at rykkere var dokumenteret så man kunne gå direkte i fogedretten med medlemmer der ikke betalte deres gæld. Efter disse spørgsmål blev regnskabet for 2018 godkendt. B: Budget 2019. Budgettet blev forklaret af kasseren. Vagn – Vagn spurgte hvorfor der var så stor en procentvis stigning på ”fælles udgifter” og blev forklaret at det var nødvendigt da krav fra Odense Kommune gjorde at man kunne forvente kraftige stigninger i udgifterne i 2019. Marianne – Marianne spurgte ind til om man selv skulle sørge for at sortere affald i sin have og om det var et krav med affaldssortering ?. Jørgen – Næstformanden forklarede at det var nu en politisk beslutning at ALLE i hele Odense Kommune skulle affaldssortere. Dette gjaldt også haveforeninger og vi skulle selv sørge for en affaldsplads hvor der kunne sorteres. Den frivillige affaldsordning vi nu havde ville blive obligatorisk og den kunne man ikke komme uden om. Ordningen skulle starte sommeren 2019 efter det oplyste fra kommunen. Detaljer om hvornår og hvordan havde man ikke fået af vide endnu. Vagn – Vagn stillede et ændringsforslag som gik ud på at helårsbeboere skulle betale 1000,- mere end andre for deres ”slid” på foreningen i vinterperioden. Jørgen – Næstformanden tog ordet og forklarede at forslaget ikke kunne accepteres da det stred i mod lovgivningen. Man måtte ikke stille forslag som byggede på ulovlige forhold. Dette stillede Vagn sig tilfreds med og trak forslaget. Efter disse bemærkninger blev budgetforslaget vedtaget i sin oprindelige form. 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag. (der var kommet skriftlige kommentarer men ikke forslag). 6. Valg a. Valg af Formand (Valgperiode 2 år). Følgende opstillede og fremlagde valgoplæg : Marianne Mollerup have 195 Yvonne Christensen have 283 Stemmerne blev : 24 : Marianne Mollerup 18 : Yvonne Christensen 6 : Blanke

Marianne Mollurup valgt som ny Formand.

b. Valg af bestyrelsesmedlem (Valgperiode 2 år). Følgende opstillede og fremlagde valgoplæg : David Mikkelsen. Mark Elsborg. Enkelte i generalforsamlingen mente ikke Mark var valgbar med hans kriminelle status. Det blev forklaret at der ikke var faldet dom endnu og derfor var han berettiget til at stille op. Stemmerne blev : 31 : David Mikkelsen 14 : Mark Elsborg 4 : Blanke

David Mikkelsen valgt som bestyrelsesmedlem.

c. Valg af bestyrelsesmedlem (Jørgen Dyrvig aftrådt før tid pga. helbred). (Valgperiode 1 år). På valg var Mark Elsborg alene og Mark blev valgt.

d. Valg af suppleanter. (Valgperiode 1 år). 1. Suppleant Iraj Bambeg blev genvalgt. 2. Suppleant Morten Johansen blev valgt.

e. Valg af revisor. (Valgperiode 2 år). Hugo Hansen blev genvalgt.

f. Valg af 1.revisorsuppleant. (Valgperiode 1 år). Arne Jensen have 230 blev valgt.

g. Valg af 2.revisorsuppleant. (Valgperiode 1 år). Vagn Bødker protesterede over ikke at være spurgt om han genopstillede men bare var skrevet på dagsordenen som om han genopstillede og mente at det var for dårligt. Bestyrelsen undskyldte mange gange og forklarede at det var en fejl fra deres side og håbede han trods fejlen ville genopstille. Efter lidt ”lokken” indvilligede Vagn og han blev genvalgt.

h. Valg af 1.vurderingsudvalgsmedlem. (Valgperiode 2 år). Jørgen Dyrvig blev genvalgt.

i. Valg af 2.vurderingsudvalgsmedlem. (Valgperiode 2 år). Ejner Johnny Krone Hansen blev genvalgt.

j. Valg af delegerede til repræsentantskabet. Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen selv udpegede delegerede. 7. Eventuelt. Anne – Pas på med at smide affald ved kørerne på marken. Man skal passe på de ikke bliver syge og hun foreslog man i fællesskab rydde op på en nærmere aftalt dag. Hun efterspurgte derfor hjælpere til dette.
Kurt – Kurt fortalte om bi-eventyret som ikke var gået helt som planlagt. Han var ved at trække sig tilbage og ville nok sælge sin have så han efterspurgte nye interessede til at overtage bierne. De kunne henvende sig til ham. Kurt – Kurt sagde også at det var brug for flittige hænder i forbindelse med fællesområderne og at der var behov for nye dræn på teltpladsen. Danielle – Danielle gjorde opmærksom på at hun havde haft en meget bidske hund rendende i sin have en dag og den var hun meget bange for. Hun ville for fremtiden melde disse hunde til politiet. Jørgen – Næstformanden understregede at det var forbudt at have løsgående hunde og dyr altid skulle være i snor eller under kontrol i egne haver. Overtrædelser skulle meldes til politiet og bestyrelsen. Hugo – Hugo gjorde opmærksom på at man kunne bruge Nutella i sine rottefælder . Ellers havde man jo pligt til at melde rotter til Mortalin. Det burde man også gøre for at komme problemet med rotter til livs. Ole – Ole sagde at han også var træt af andres hunde i sin have da de sked overalt i hans have.

Der havde været løse indlæg og kommentarer under hele generalforsamlingen så forsamlingen sluttede med at formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.

Ny bestyrelse er som følger:

Formand: Marianne Mollerup Have 195
Kasser: Ole Holm Have 200
Bestyrelsesmedlem: Ejner Johnny Krone Hansen Have 29
Bestyrelsesmedlem: David Mikkelsen Have 287
Bestyrelsesmedlem: Mark Elsborg Have 177

Generalforsamlingen blev afsluttet d.9/2-2019 kl. 12:30