Referat af Generalforsamling i Martins Minde H/F d.26/2-2022
Generalforsamlingen startede kl. 10:00 med at formanden bød velkommen.

Man gik der efter over til dagsordenens punkt 1 som var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Dyrvig fra haveJørgen blev der efter valgt.

Jørgen sagde tak for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen og dagsordenen var lovligt indkaldt.

Der var fremmødt 38 stemmeberettigede.

Referatet vil her efter blive skrevet under hvert punkt i dagsordenen.

Punkt 2.

Valg af stemmeudvalg. Valgt blev: Anne have 270, Daniella have 126 og Sandra have 151.

Punkt 3.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Formand Tina Christensen fremlagde beretningen (Beretningen vedlagt). Efter beretningen blev der spurgt om der var yderlige spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Dette var ikke tilfældet.

Punkt 4A.

Fremlæggelse af regnskabet for 2021. Inden fremlæggelse spurgte Anne have 270 om det ikke er normalt
at hele regnskabet bliver udsendt sammen med indkaldelsen? Jo, det er normalen og det blev taget til efterretning af bestyrelsen og det ville for fremtiden også blive sådan. Dette stillede forsamlingen sig tilfreds med og fremlæggelsen begyndte. Efter kasseren havde fremlagt regnskabet blev der spurgt om der var yderlige spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Dette var ikke tilfældet.

Punkt 4B.

Fremlæggelse af budget for 2022. Kasseren gennemgik posterne i budgettet som indeholdt en lille
stigning. Stigningen skyldes de almindelige stigninger på driftsomkostningerne. Efter budgetfremlæggelsen blev der spurgt om der var yderlige spørgsmål eller kommentarer til budgettet. Dette var ikke tilfældet.

Punkt 5. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 6. Valg:

A: Valg af formand (1 år). Den nuværende formand har valgt at trække sig tilbage af helbredsmæssige årsager så derfor skal der vælges en ny formand for 1 år. Jørgen Dyrvig have 243 opstillede. Der var ikke andre kandidater så Jørgen Dyrvig blev valgt enstemmigt til ny formand.

B: Valg af kasser (2 år). Kasser Susanne Pedreira Permuy have 28 modtager genvalg. Der var ikke nogen modkandidat så Susanne blev valgt enstemmigt med klapsalver.

C: Valg af bestyrelsesmedlem (2 år). Johnny Ejner Krone Hansen have 29 genopstiller. Der var yderligere kandidater. Disse var: Bent Christoffersen have 18 Samt Lars Simonsen have 21. Efter skriftlige valg var resultatet: Lars Simonsen 2 stemmer, Bent Christoffersen 5 stemmer og Johnny Hansen 28 stemmer. Der var 2 ugyldige stemmer. Johnny Ejner Krone Hansen blev valgt.

D: Valg af bestyrelsesmedlem (1 år). Wissam Freijeh have 127 modtager genvalg. Der var ikke andre modkandidater så Wissam blev genvalgt.

E: Valg af 1.bestyrelsessuppleant (1 år). Jens Peter Madsen modtager genvalg men da han ikke er fremmødt kan han ikke vælges. Følgende kandidater stillede op : Salem Said Abdel Rahmad have 143, Yvonne Lindberg Christensen have 283 samt Lykke Østergård have 150. Efter skriftligt valg var resultatet: Yvonne Lindberg Christensen 6 stemmer. Lykke Østergård 9 stemmer og Salem Said Abdel Rahmad 21 stemmer. Der var 1 ugyldig stemme samt 1 der ikke stemte. Salem Said Abdel Rahmad blev valgt til 1.suppleant.

F: Valg af 2.bestyrelsessuppleant (1 år). Sahsa Ann Iversen modtager genvalg men da hun ikke er fremmødt kan hun ikke vælges. Følgende kandidater stillede op: Yvonne Lindberg Christensen have 283 samt Lykke Østergård have 150. Efter skriftligt valg var resultatet: Yvonne Lindberg Christensen 8 stemmer. Lykke Østergård 25 stemmer. Der var 2 ugyldige stemmer og 3 havde ikke stemt. Lykke Østergård blev valgt til 2.suppleant.

G: Valg af revisor (2 år). Kim De King Nørgård have 162 Modtager Genvalg. Der var ikke nogen modkandidater. Kim De King Nørgaard blev genvalgt.

H: Valg af 1.Revisorsuppleant (1 år). Tina Christensen have 201 stillede op. Der var ikke andre modkandidater. Tina Christensen blev valgt.

I: Valg af 2.Revisorsuppleant (1 år). Anne Berit Nielsen have 270 stillede op. Der var ikke andre modkandidater. Anne Berit Nielsen blev valgt.

J: Valg af delegerede til repræsentantskabet. Det blev vedtaget at bestyrelsen udpeger delegerede.

K: Valg af vurderingfolk (3 år). Der var ikke nogen kandidater så ingen nye blev valgt.

Dette afsluttede valg på dagsordenen.

Punkt 7. Eventuelt. Der var ikke yderligere spørgsmål fra salen så Dirigent Jørgen Dyrvig tog ordet og orienterede om den nye port som bestyrelsen planlægge at opsætte. Der blev orienteret om pris, finansieringen og adgangskontrol.

Der var generelt en stor glæde og tilfredshed med porten. En var dog meget gal og sagde han ikke kunne komme ind og ud med taxa. Jørgen forsikrede dog om at der selvfølgelig var en løsning på det problem. Dette beroligede dog ikke medlemmet som blev temmelig grov. Dirigenten skred da ind og afsluttede den ophidsede ordstrøm fra medlemmet og afsluttede orienteringen omkring port. Der blev derefter orienteret omkring den nye lokalplan og hvilke konsekvenser den ville have på medlemmerne. Mere omkring lokalplan ville blive udsendt til hvert medlem og der ville blive afholdt infomøder i løbet af året.
Efter orienteringen blev der spurgt om der var yderligere under eventuel. Dette var ikke tilfældet og dirigenten takkede derfor for god ro og orden og erklærede at Generalforsamlingen 2022 var slut.

Bestyrelsen består af:

Formand: Jørgen Dyrvig Have 243, Medlemsnr: 64278. valgt for 1 år.

Kasser: Susanne Pedreira Permuy Have 28, Medlemsnr: 236636. valgt for 2 år.

Næstformand: Johnny Ejner krone Hansen Have 29, Medlemsnr: 23097. valgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlem: Wissam Freijeh Have 127, Medlemsnr: 242187. valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlem: Martin Østergård Have 159, Medlemsnr: 91764. 1 år tilbage.

1.Bestyrelsessuppleant: Salem Said Abdel Rahmad Have 143, Medlemsnr: 112971. valgt for 1 år.

2.Bestyrelsessuppleant: Lykke Østergård Have 150, Medlemsnr: 86379. valgt for 1 år.

Vedhæftet til dette referat: Dagsorden, Bestyrelsens beretning samt revideret og godkendt oversigtsregnskab.