Foto: www2.blst.dk

Odense Kommune har den 26. november 2018 fremsat forslag til fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Fyn.

Fredningsforslaget omfatter ca. 57 ha.

Fredningsforslaget er udarbejdet med henblik på at

  • Fastholde anvendelsen som kolonihaveområder
  • Sikre at fredningsområdet indgår som en del af det grønne netværk langs Odense Å
  • Forbedre miljøforholdene
  • Medvirke til at opfylde målsætningerne for Natura 2000 områderne nr. 110 og 114.

Herudover skal fredningsforslaget understøtte Odense Kommunes arbejde for et ensartet
administrationsgrundlag for kolonihaver i Odense Kommune, således at kolonihaver i det fredede område
har de samme lokalplanbestemmelser som øvrige kolonihaveforeninger i Odense Kommune.

De 6 kolonihaveforeninger omfattet af fredningsforslaget er allerede i dag fredet.
I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der ikke foretages noget, der strider mod forslaget.
Overtrædelse kan medføre bødestraf.

De ejendomme, der er berørt af fredningsforslaget, er følgende:

  • Svenstrup By, Stenløse, del af matr.nr. 25,
  • Hjallese By, Dalum, matr.nr. 14be og 14ai,
  • Odense Bygrunde, del af matr.nr. 2025a,
  • Ejby, Odense Jorder, del af matr.nr. 2a, del af 15hc, del af 1l, 15hq, 2t og del af 15ec
  • Biskorup, Odense Jorder, del af matr.nr. 5e, 5d og del af 1e

Der vil senere blive indkaldt til et offentligt møde om fredningsforslaget. Mødet vil blive annonceret på
denne side.

Se fredningsforslaget og kort i nedenstående links:

Fredningsforslag
Indkaldelse til offentligt møde D. 20 juni 2019

De berørte ejere og brugere af ejendommene og de i naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 1 nævnte (statslige
og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af fredningsforslaget, og organisationer mv., som
antages at have en væsentlig interesse i fredningsforslaget), modtager fredningsforslaget og efterfølgende
indkaldelse til møde.

Fredningsnævnet for Fyn, den 12. december 2018.

Anni Højmark